Hindamisjuhend

Mustjala Lasteaed-Põhikooli õppekava, kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-7/23 26.08.2015  punkti 21.5 Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus täiendatakse järgnevalt:

viiepallisüsteemi lisatakse kuues, mittenumbrilinehinne “MA” – “mittearvestatud”, mida kasutatakse juhtudel kui õpilasel hinded üldse puuduvad ja, mis teisendub numbriliseks hindeks 1.

Koolisisene hindamissüsteem on kirjalike tööde puhul üldjuhul järgnev

“MA” – 0%,      sõnaline vaste “nõrk”

“1” – 0% -19%, sõnaline vaste “nõrk”

“2” – 20% -49%, sõnaline vaste “mitterahuldav”

“3” – 50% -74%, sõnaline vaste “rahuldav”

“4” – 75% -89%, sõnaline vaste “hea”

“5” – 90% -100%, sõnaline vaste “väga hea”

Kinnitatud direktori käskkirjaga 1-7/7 26.082022

Avaldatud 22.02.2024. Viimati muudetud 22.02.2024.