KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-7/1

5.09.2018.a.

 

 

 Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

 

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine

1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete täitmisel ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine.

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

2.2. Vanem või eestkostja võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5.septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

2.3. Vanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös.

2.4. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusel ning vastavast otsusest saadetakse vanemale õppenõukogu väljavõte.

2.5. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt Rajaleidja soovitusel

2.6. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

2.7. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga vanema või eestkostja avalduse alusel.

3. Pikapäevarühma töökorraldus.

3.1. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö käesolevaks õppeaastaks ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

3.2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja kasvatusrühma päevikus.

3.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

3.4. Pikapäevarühm alustab tööd kell 12.00  ja kestab   kuni 16.00

3.6. Pikapäevarühma kasvatajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides.

3.7. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanema või eestkostjaga.

 

Päevakava:

 

12.00 – 12.45   õues jalutuskäik,vabad mängud

12.45 – 14.00   õppimine, huvitegevus

14.00 – 15.00   õppimine, mängud, huvitegevus,lapse vabalt valitud tegevus

14.30 -  15.00   oode

15.00-   16.00   õppimine.huvitöö       

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT