Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/2020

Kinnitatud ÕN koosolekul 26.08.2019

1. Õppe- ja kasvatustöö

 

·      Iga õpilase individuaalse arengu toetamine

1.     Diferentseeritud töö õpilastega – erivajaduste märkamine, nõrgemate toetamine ja andekatega tegelemine

·      Õppetöö mitmekesistamine
1.     Ühisürituste korraldamine, õppekäigud
2.     Õuesõppe võimaluste kasutamine

·      IKT vahendite aktiivsem kasutamine
1.     Tahvelarvutite kasutamine õppetöös

 

2. Keskkond

1.     Ühtsete kokkulepete (reeglite) sõnastamine ja rakendamine.

 

3. Koostöö huvigruppidega

 

·      Koolielu kajastamine ja info jagamine
1.     Info kooli kodulehele,e-kooli
2.      Rohelise Kooli blogi loomine

·      Koostöö arendamine lastevanemate
1.     Erinevate huvigruppide kaasamine kooli arengukava väljatöötamisse.

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT